Mateřská školka > Individuální vzdělávání v mateřské školce Jana Husa

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

INFORMACE PRO RODIČE

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ

Zákonný zástupce dítěte podá řediteli mateřské školy oznámení o zahájení individuálního vzdělávání jako jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání písemně. 

Můžete využít formulář, které nabízí mateřská škola při zápisu do MŠ nebo tady na stránkách "Oznámení zahájení invididuálního vzdělávání".

LHŮTY PRO OZNÁMENÍ

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V ostatních případech doporučujeme oznámení učinit nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy má dojít k zahájení individuálního vzdělávání dítěte.

INFORMACE O OVĚŘENÍ OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ

Mateřská škola na informativní schůzce při předávání rozhodnutí zákonnému zástupci zároveň předá vzdělávací obsah svého Školního vzdělávacího plánu, podle kterého ověří, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte. Způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád Mateřské školy.

V Mateřské škole se podle školního řádu uskuteční ověření v třetím listopadovém týdnu.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

ředitelka Mgr. Zora Spurná
tel. 533 424 454

CENA

Za individuální vzdělávání se neplatí. Je však třeba následně zaplatit za každé přezkoušení 1 200 Kč. Tedy za celý školní rok jsou náklady 2 400 Kč.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ