Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Struktura výuky
Výuka probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem vydaným MŠMT, což umožní žákům pokračovat ve studiu na jakémkoli typu středních škol, eventuálně, v případě nutnosti, přejít na jinou ZŠ.

Obsah vzdělávání je doplněno dva specifické předměty - biblickou nauku a etickou výchovu. Biblická nauka je koncipována jako nepovinný předmět od 1. do 9. ročníku, s časovou dotací 1 hodina týdně. Cílem tohoto předmětu je seznámit žáky s Biblí nejen jako s historickou knihou, ale i jako se základem křesťanské víry. (Pozn. jsme registrovaní jako škola soukromá, která dle zákona, nesmí vyučovat "náboženství" jako povinný předmět.)

Etická výchova je od 1. do 9. ročníku povinným předmětem s časovou dotací 1 hodina týdně. Součástí etické výchovy jsou i kapitoly ekologie, poskytující globální pohled na svět a přírodu z hlediska křesťanské i obecné etiky.

Hodnocení a klasifikace žáků jsou prováděny shodně s obecně platnými předpisy.

Pedagogický sbor je tvořen zkušenými pedagogy s několikaletou praxí. Všichni pedagogičtí pracovníci školy se pravidelně od roku 1997 vzdělávají v oblasti etiky a morálky na seminářích pořádaných ACSI (Mezinárodní asociace křesťanských škol). A také se účastní každoročně přednášek Křesťan za katedrou, které pořádají: SCEAV (Slezská církev evangelická augsburského vyznání), Církevní ZŠ a MŠ Třinec, křesťanské gymnázium Beskydy Mountain Academy a Síť křesťanských učitelů.