Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Kariérní poradce


Kariérní poradce

Mgr. Zora Spurná

Telefon: 

Email: spurna@krestanskaskola.cz


Konzultace po domluvě


Náplň práce kariérové poradkyně:
 • pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání
 • konzultace pro žáky i jejich rodiče
 • přihlášky na SŠ, zápisové lístky


Kariérová poradkyně informuje:

Vážení rodiče!

Vy i vaše děti jste se právě dostali před problém, jak nejlépe vybrat střední školu, která by byla vhodnou cestou směřující ke zvolenému povolání. Přijměte prosím touto písemnou formou pomoc při vašem společném rozhodování.

Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik možností, s kým se odborně poradit:

 • Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce v místě vašeho bydliště - zde najdete nejširší síť informací o všech povoláních, školách a studijních oborech po celé ČR, můžete si otestovat své zájmy a schopnosti pomocí počítačových programů a po odborné konzultaci s pracovníkem střediska obdržíte nabídku vhodných možností profesní orientace po absolvování ZŠ.
 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) – poskytuje odborný psychologický rozbor schopností a studijních předpokladů dětí, možnosti profesní orientace.
 • Výchovný a kariérový poradce na škole
 • Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách
 • Veletrh středních škol (Brno, Výstaviště, listopad)

Webové stránky:
 • www.infoabsolvent.cz - Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
 • www.msmt.cz – web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – novinky a aktuality, týkající se středního školství
 • www.jmskoly.cz - Portál Jm kraje, seznam všech škol
 • www.gwo.cz - Průvodce světem povolání – projekt EU, testy zájmů, informace o tom, jaký obor se pro dítě hodí, průvodce světem povolání formou testu, pomůže při rozhodování
 • www.istp.cz
 • www.ceskaskola.cz
 • www.nuov.cz - Národní ústav odborného vzdělávání – poskytuje informace o požadavcích na studijní předpoklady u jednotlivých typů škol a údaje o síti SŠ, jsou zde informace o uplatnění absolventů jednotlivých typů škol na trhu práce
 • www.atlasskolstvi.cz
 • www.uiv.cz - Ústav pro informace ve vzdělávání – zde je i vyčerpávající informace o tom, jak správně podat přihlášku a jak je tomu s perspektivou jednotlivých oborů


I. VÝBĚR ŠKOLY


Závisí na mnoha faktorech. Rozhodování komplikuje i malá informovanost o nabídce středoškolského vzdělání.

Rozhodování je nejdůležitější fáze přijímacího řízení, neúspěch u přijímacího řízení neplyne často z nedostatku schopností žáka, ale z volby nevhodné školy, možnosti volby středoškolského studia podle náplně studia:

Tři základní složky vzdělávání:
 1. Všeobecná (tj. cizí jazyky, studijní návyky, všeobecný přehled) – přispívá ke schopnosti učit se a je základem pro další studium, znemožňuje výraznou odbornou profilaci
 2. Teoretická odborná (např. účetnictví, technologie) – zvyšuje šance absolventa na pracovním trhu, ale za cenu snížení šancí úspěšně pokračovat na VŠ
 3. Praktická odborná (j. odborný výcvik, řemesla) – připravuje studenta na výkon specializovaných manuálních činností a využívá praktického talentu žáka

Rozdělení SŠ podle zřizovatele:
 1. Veřejné – státní – neplatí se školné
 2. Soukromé – platí se školné, pouze některé tříleté obory se vyučují bez školného
 3. Církevní – neplatí se školné

Typy středních škol:
1. Gymnázia – (v Praze 58), čtyřleté studium, studuje na nich 20% vycházející populace, gymnázia mají různá zaměření (všeobecné, jazykové, přírodovědné, sportovní, matematické,…). Studium na gymnáziu je určeno žákům s vysokými studijními předpoklady a jasnou představou, že chtějí po maturitě pokračovat na VŠ či VOŠ. VŠ humanitního a přírodovědného typu předpokládají gymnaziální studium.
Výhody: absolventi mají největší uplatnění na pracovním trhu. Nezaměstnanost je pouze 9,6%, důvody –flexibilita a široký vědomostní základ + znalost dvou cizích jazyků, stoupá počet míst bakalářských oborů na VŠ + počet VOŠ

Nevýhody: řádný specifická odborná kvalifikace

2. Lyceum – jedná se vlastně o gymnaziální vzdělání spojené s částečnou odbornou profilací, typy lyceí (ekonomické, technické, pedagogické, zdravotní). Je určeno dětem s vysokými studijními předpoklady a představou studia na VŠ nebo VO
Výhody: široký všeobecný vzdělávací základ umožňuje výběr ze širokého spektra VŠ, částečná odborná kvalifikace zvyšuje možnost uplatnění na trhu práce

Nevýhody: lyceum nepřipravuje tak důkladně jako gymnázium na přijímací zkoušky na VŠ humanitního zaměření, zužuje se výběr VŠ

3. Střední odborná škola – čtyřletá, všeobecná a teoretická odborná složka jsou rovnoměrně zastoupeny, nízkým procentem je ve výuce zastoupena také složka praktická, absolventi SOŠ získávají znalosti a dovednosti v oblasti příslušného jednoho oboru (např. strojírenství)
Výhody: odborné znalosti a všeobecně vzdělávací základ studia jsou předpokladem pro následné studium na VŠ nebo VOŠ, která má stejné nebo podobné odborné zaměření

Nevýhody: nedostatečný důraz na některé důležité obecné předměty (např. výuka cizích jazyků, společenskovědní disciplíny, na některých SOŠ informační technologie), některé obory jsou pro další studium na vyšším stupni škol vyloženě nevhodné, studijní úmrtnost absolventů SOŠ na VŠ je ve srovnání s gymnázii víc než dvojnásobná, do přitažlivých oborů (bankovnictví, služby, cestovní ruch, elektrotechnika) vstupuje více žáků než kolik se jich může po ukončení studia uplatnit na trhu práce, největší problémy mají absolventi zemědělských oborů, nejmenší absolventi zdravotnických oborů.

4. Učební obory s maturitou – čtyřleté studium umožňuje získání výučního listu + maturitu, v tomto studiu jsou rovnoměrně zastoupeny všechny tři složky vzdělávání tj. všeobecná, praktická, teoretická odborná mírně převažuje. Studium je určeno pro žáky s průměrnými studijními předpoklady, kteří jsou orientováni na manuální dovednosti
Výhody: maturita + výuční list zároveň, maturita splňuje formální předpoklady ke studiu na VŠ nebo VOŠ

Nevýhody: na všeobecně vzdělávací složku je kladen nejmenší důraz, projevuje se to např. v nedostatečné výuce cizích jazyků, existuje teoretická možnost dalšího studia na VŠ nebo VOŠ, část uchazečů však studium nedokončí právě pro nedostatečný teoretický a všeobecně vzdělávací základ

5. Tříleté učební obory – jsou zakončeny vydáním výučního listu, možnost získání maturity existuje formou nástavbového dvouletého denního studia nebo tříletého studia při zaměstnání, v tříletých učebních oborech je nejvíce zastoupena složka teoreticky odborná, nejmenší zastoupení má složka všeobecného vzdělání


II. FAKTORY, KTERÉ JE NUTNO BRÁT V ÚVAHU PŘI VÝBĚRU SŠ


1. Studijní předpoklady - Schopnosti

Předpoklady intelektové – tj. schopnost přijímat informace, orientovat se v nich a správně se rozhodovat

Předpoklady volní – vyvíjet úsilí překonávat obtíže, píle

Studijní návyky - informace o studijních předpokladech lze získat absolvováním profitestů (PPP Dr. Fiedlerová, vyhodnocení do poloviny listopadu). Výsledky na společné schůzce psycholožky, žáka a zákonného zástupce v objektu ZŠ

2. Prospěch na ZŠ – Znalosti

SŠ přihlížejí k známkám na vysvědčení a dávají jim různou váhu. Na některých SŠ se nekonají přijímací zkoušky a žáci jsou přijímáni podle průměrného prospěchu. Studijní výsledky žáka jsou povinnou součástí přihlášky ke studiu

3. Studijní motivace a ambice – Zájmy

Rodiče by měli akceptovat zájmy dítěte. Informace o volbě povolání dle zájmu získali žáci v IPS (8. třída - květen)

4. Zdravotní stav

ZPS – změněná pracovní schopnost potvrzuje posudkový lékař – příloha přihlášky

Některé typy škol vyžadují lékařské dobrozdání o zdravotních předpokladech studovat vybranou školu (např. alergikovi nebude doporučena zdravotní, chemická SŠ, žákovi po luxaci kyčelního kloubu škola, která připravuje pro povolání vykonávané převážně ve stoje, např. kadeřník, prodavač)

5. Uplatnění absolventů na trhu práce – specifika jednotlivých regionů

6. Dopravní dostupnost vybrané školy

Studium na SŠ je časově náročné a zbytečně dlouhá doprava do školy znamená časovou ztrátu a psychickou zátěž

7. Finanční lukrativnost vybraného oboru

Roli při výběru SŠ hraje i lukrativnost některých povolání z hlediska platového ohodnocení. Zpravidla platí čím vyšší vzdělání tím vyšší platové ohodnocení . Rozvoj ekonomiky našeho státu znamená vyšší poptávku po vzdělaných a kvalifikovaných pracovnících


Berte v úvahu – volba SŠ není volbou zaměstnání na celý život!!!! Odhaduje se, že tato generace bude vlivem dynamického vývoje technologií nucena měnit svou kvalifikaci 3x až 4x během svého aktivního pracovního života.

Z téhož důvodu většina povolání bude vyžadovat doplňování kvalifikace formou celoživotního vzdělávání. O uplatnění absolventa na trhu práce rozhodují stále ve větší míře obecné dovednosti např. schopnost kritického myšlení, rozhodování se, práce s informacemi, práce v týmu, schopnost aktivně se přizpůsobovat změnám, smysl pro zodpovědnost apod.

NA ZÁVĚR


 • Při výběru střední školy se osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci Dnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy
 • Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho „deváťáka“!
 • Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje
 • Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ
 • V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, ...) a následnou finanční náročnost zajištění odpovídajícího pracovního prostředí a pracovních nástrojů po ukončení studia při vlastním výkonu povolání (kadeřnický salón, dílna automechanika apod.)
 • Máte-li zájem, přijďte i s dítětem za mnou na konzultace