Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Co nabízíme


Úvodní slovo k individuálnímu vzdělávání

Všichni ve společnosti si uvědomujeme, že naše  budoucnost je v naší budoucí generaci,
v našich dětech. Chceme pro ně proto to nejlepší.

Jako škola  chceme maximálně pomoci všem rodičům, kteří se rozhodli vyučovat svoje děti doma.
Výrazně tedy podporujeme a nabízíme pomoc i spolupráci při domácím vzdělávání.

Co nabízíme  vzdělavatelům:

1. Vedení dle zákona

zákon - § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016

§ 41

Individuální vzdělávání

(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1,

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

h) vyjádření školského poradenského zařízení.

(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud:

a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka na druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání,

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

(4) Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek uvedených v odstavci 3 odpovídá zákonný zástupce žáka.

(5) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

(6) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

(7) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

(8) Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání:

a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,

b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem,

c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,

d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 5 a 6, nebo

e) na žádost zákonného zástupce žáka.

(9) Pokud ředitel školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka, zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

(10) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.


Přihlášku můžete stahovat zde

2. Kvalitní metodickou podporu podle potřeb vzdělavatele

 • vedoucí individuálního vzdělávání na 1. stupni je pověřena Mgr. Jana Makovičková

  učitelka 1. stupně ZŠ, metodička výchovně vzdělávacího procesu na 1. stupni., zkušenosti s IV již 5 let 
  makovickova@krestanskaskola.cz


 • vedoucí individuálního vzdělávání na 2. stupni je pověřena Mgr. Lenka Gillíková

  učitelka matematiky, zeměpisu a anglického jazyka, matka dcer, které prošly individuálním vzděláváním
  gillikova@krestanskaskola.cz


3. Možnost účastnit se akcí školy (výletů,exkurzí a dalšího programu školy)

Zjistit více můžete na našich stránkách krestanskaskola.cz

4. Dohodnutí termínu přezkoušení dle přání a potřeb vzdělávatelete

zákon - § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016

(5) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

(6) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.


Termíny přezkoušení stanoví škola, konkrétní den a hodinu si rezervuje vzdělavatel přes emailovou adresu. Na hodnocení přinese vzdělavatel návrh vysvědčení a záznamy o vzdělávání za příslušné pololetí (domácí " třídní " kniha).Průběh zkoušky:

Cílem přezkoušení je zjistit:

 • jak byl žák v konkrétním pololetí vzděláván

 • zda došlo k rozvoji vědomostí a dovedností

 • jestli probíraná látka odpovídá ŠVP

 • zda vzdělavatelem navrhované hodnocení je v souladu s výsledky vzdělávání

- „portfoliové“ hodnocení (rozhovor nad předloženými materiály – portfoliem - s doplňujícími otázkami, popř. předvedení vlastních dovedností)

- písemné testy z hlavních předmětů ( ČJL, M, AJ) – v případě zájmu o srovnávací testy daných ročníků lze zařadit do hodnocení i vypracování pololetních a závěrečných testů


5. Možnost slovního hodnocení či hodnocení pomocí známek

6. Individuální vzdělávání na 1. i  2. stupni ZŠ